Politik piblisite nou tre senp e fasil pou li epi konpran.

1: 200 dola ou peye pou atame prosesis la pa ranbousab pou kelkeswa rezon an. Kob sa pou ke ekip nou an ka analise ak profon sit ak BM ou, apresa nap gen poun diskite sou kijan wap gen pou ou peye pou sevis la. Nou gen 2 fason ke nou travay nan pati piblisite a.

1- Nou travay pou yon pri fix kise 700 dola pa mwa si se Store Dropshipping. Si se Store E-commerce wap peye 400 dola.

2- Nou travay sou pousantay osi, kote wap peye de 10 a 20 % nan rantre biznis la, pati sa valab selman pou Store Dropshipping yo.           Pousantay la pral negosye ak ekip kominikasyon nou an.

Apre ke nou fin peye kob pou inisye prosesis la nap genyen poun kominike pa WhatsApp oubyen lot metod kominikasyon nou yo,

NB: Nou pa kominike san ke oupa peye fre de inisye a, se tre tre enpotan.

🚫 Yon bagay ke ou dwe konpran tre byen, nou pa promet ou ke nap fe ou fe lajan nan yon tikal tan, gen plizye rezon ki koz nou paka promet ou nan yon tikal tan ke wap fe lajan.

1- Kek fwa Site web ou a gendwa pa pote konfyans ak Kliyan yo, li ka mande fok gen travay ki fet ladanl ki pa depan de travay pa nou.

2- Kek fwa BM ou kise kon Piblisite ou kon gen problem alkanse, le konsa prosesis pou fe vant la ap mande plistan.

3- Prodwi yo kon pa de prodwi Ganyan si se Store Dropshipping, Prodwi ke ouvle van yo pa depan de nou kap fe piblisite a pou ou a.

NB: Nou pa responsab Store, Prodwi, BM kipa gen alkanse. Misyon nou se fe Piblisite pou Store ou ki konstri deja ak tout kon pip ou ki konekte deja osi.

Si Prodwi ke ou genyen yo pa bon sa pa sou responsabilite nou.

Si Store ou Mal Konstri sa pa sou responsabilite nou.

Si Kont Piblisite ou pagen alkanse sa pa sou responsabilite nou.

Sel sa nou responsab pou fe pou ou se piblisite 😲